Over ons

De Mondzorglijn Plus is een methodiek die beoogt mondzorg duurzaam te integreren in de dagelijkse zorg binnen zorgorganisaties voor personen met een beperking. Dit gebeurt enerzijds door het trainen van zorgverleners en anderzijds door het instellen van een structureel mondzorgbeleid.

Een mondzorgbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe een organisatie omgaat met mondzorg. Dit vertrekt vanuit de visie van de organisatie en bestaat uit vier strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels,  zorg en begeleiding) die op vier verschillende niveaus kunnen toegepast worden (de cliënt, de afdeling binnen de organisatie, de organisatie zelf en de omgeving buiten de organisatie).

De Mondzorglijn Plus biedt een kader aan om dit structureel mondzorgbeleid op te stellen, te implementeren en uiteindelijk ook te verankeren binnen de organisatie. De methodiek werd opgesteld door het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) volgens de 7-stappen methodiek van het Vlaams Instituut Gezond Leven (Gezond Leven) voor het implementeren van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid in zorgorganisaties. De methodiek kan uitgewerkt worden samen met een procesbegeleider (tandarts of mondhygiënist), maar kan ook zelfstandig door de organisatie uitgerold worden.

Dit project is bedoeld voor residentiële zorgorganisaties voor personen met een beperking in Vlaanderen.

  • De organisatie situeert zich in Vlaanderen of de organisatie valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
  • De organisatie gaat het engagement aan om binnen de 3 jaar het thema mondgezondheid in te bouwen in het continue kwaliteitsbeleid van de instelling, met grote aandacht voor preventie.
  • De organisatie is bereid om vorming te organiseren/financieren voor alle medewerkers.
  • De organisatie stelt een interne mondzorgcoördinator aan en zorgt ervoor dat deze medewerker voldoende tijd wordt vrijgesteld, namelijk 20% VTE, om het genomen engagement op te nemen.
  • De activiteiten binnen het project worden gemonitord en de resultaten worden geregistreerd.

Directieteam

Wanneer een organisatie beslist om in het project De Mondzorglijn Plus te stappen, zal het directieteam dit project actief moeten ondersteunen. Betrokkenheid en ondersteuning van de directie zorgen voor grotere slaagkansen voor het project. Ze zullen een mondzorgcoördinator en mondzorgteam aanstellen en voldoende middelen en tijd ter beschikking stellen. Ze zullen ook de opleidingsmomenten faciliteren.

Mondzorgcoördinator

De mondzorgcoördinator is het hoofd van het mondzorgteam van de organisatie en de trekker van de implementatie van het project over alle afdelingen. Hij/zij voert deze taken in overleg en met de hulp van het mondzorgteam uit.

Mondzorgteam

Het mondzorgteam wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. Dit team ondersteunt de mondzorgcoördinator bij het ontwikkelen en implementeren van het mondzorgbeleid. Het team komt regelmatig samen en volgt de voortgang van het project.

Procesbegeleider mondzorg

De procesbegeleider mondzorg is een tandarts of mondhygiënist. Hij/zij volgt een opleiding die zowel toegespitst is op mondzorg voor personen met een beperking als op het implementeren van een kwaliteitsvol beleid. De procesbegeleider mondzorg engageert zich om een organisatie te begeleiden voor het implementeren van een structureel mondzorgbeleid. Het project kan ook uitgevoerd worden zonder procesbegeleider.

Deze tool richt zich voornamelijk tot de mondzorgcoördinator (en procesbegeleider mondzorg, indien aangesteld), maar kan ook geraadpleegd worden door het mondzorgteam. Via het stappenplan, kunnen alle stappen, opdrachten en bijhorende bijlages gevonden worden.

Onder elke opdracht vind je de rubriek "Resultaten van deze opdracht:" terug. Hierin is samengevat welke gegevens je in deze opdracht verzamelt en op welke manier je dit resultaat aan Gezonde Mond bezorgt.

Waarom is het belangrijk om de resultaten van elke opdracht waarheidsgetrouw te registreren?

Dit is noodzakelijk ter evaluatie van zowel het proces als het effect van het project. Zo kan Gezonde Mond waar nodig bijsturen of ondersteunen en kunnen we in de toekomst het project ook verbeteren. Geen enkele organisatie zal worden afgerekend op het al dan niet behalen van een resultaat. We zijn ervan overtuigd dat alle organisaties hun uiterste best doen om het project De Mondzorglijn Plus tot een goed einde te brengen.